شناسه : 816227
بازديد سرمايه گزاران از منطقه ويژه اقتصادي ابركوه

بازديد سرمايه گزاران از منطقه ويژه اقتصادي ابركوه


درتاريخ 8/10/89گروهي از سرمايه گزاران از منطقه ويژه اقتصادي ابركوه بازديد بعمل
بازديد سرمايه گزاران از منطقه ويژه اقتصادي ابركوه

آوردند.اين گروه به سرپرستي آقاي جعفريان وبا حضور فرماندار ابركوه ومعاون فرماندار انجام شد.عادل فرماندار ابركوه درجلسه اي كه به همين منظور درمحل فرمانداري تشكيل گرديد  از پتانسيلهاي كشاورزي وپروژه هاي دردست اقدام مخصوصا راه آهن وجاده هاي موصلاتي ابركوه -جرقوييه وابركوه- صفاشهر واحداث فرودگاه درچند كيلومتري ابركوه درآباده وعبور خط 56اينچ گاز ازشهرستان كه به عنوان بسترهاي توسعه وپتانسيلهاي مهم سرمايه گزاري مي تواند باشد نام برد .وي افزود وجود تقريبا 1000كاميون وتريلر كه درنقاط مختلف كشور فعاليت دارند و ابركوه بعنوان نزديكترين نقطه شهري به  مركزيت جغرافيايي كشور يكي ديگر از شاخصه هاي مثبت  شهرستان ابركوه جهت سرمايه گزاري خواهد بود.