شناسه : 816439
بازديد اعلايي پورمدير كل غله وخدمات بازرگاني استان يزدوعادل فرماندار ابركوه درمورخ 25/10/89از نانوايي هاي ابركوه

بازديد اعلايي پورمدير كل غله وخدمات بازرگاني استان يزدوعادل فرماندار ابركوه درمورخ 25/10/89از نانوايي هاي ابركوه


عادل فرماندارابركوه گفت :چهل وهشتمين نانوايي شهرستان ابركوه با حضور
بازديد اعلايي پورمدير كل غله وخدمات بازرگاني استان يزدوعادل فرماندار ابركوه درمورخ 25/10/89از نانوايي هاي ابركوه

علايي پورمدير كل غله وخدمات بازرگاني استان يزد افتتاح گرديد .وي اضافه كرد بمنظور بررسي وضعيت پخت نان وعرضه  نان درشهرستان از چندين واحد نانوايي درسطح شهر بازديد به عمل آمد وبازديد كنندگان رضايت خود را از كيفيت نان اعلام نمودند.