شناسه : 612907
با تایید طرح دانشجوی ابرکوهی

ایران در تولید


طرح دانشجوی ابرکوهی در مورد تولید محلول "کالیبراسیون" در پارک علم و فناوری خراسان تایید شد و به ثبت رسید.
با تایید طرح دانشجوی ابرکوهی

به گزارش روابط عمومي فرمانداري طرح محسن احمدی پور، دانشجوی ابرکوهی برای تولید محلول "کالیبراسیون" که تاکنون تنها نمونه خارجی داشت از سوی پارک علم و فناوری خراسان تایید و به ثبت رسید.

این محلول برای دستگاه کدورت سنج طراحی شده توسط مخترعان جوان این مجتمع مورد استفاده قرار می گیرد که تاکنون فقط نمونه خارجی آن در بازار موجود بوده و برای اولین بار در ایران تولید خواهد شد.

احمدی پور در رشته مهندسی شیمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان تحصیل می کند.