شناسه : 809453
اگهي

اگهي


آگهی دعوت از اعضای فعال (عضو جوان ، داوطلب ، امدادگر ) جمعیت هلال احمر شهرستان ابرکوه
اگهي

بدینوسیله ازکلیه اعضای فعال (عضو جوان ، داوطلب ، امدادگر ) جمعیت هلال احمر شهرستان ابرکوه

دعوت می  شود درجلسه مجمع شهرستان ابرکوه حضور بهم رسانید.

زمان : 8 صبح روز: جمعه مورخ:22/2/1391)

مکان : ابرکوه- استادیوم شهید پوراکبری

دستور جلسه :

انتخاب هیات رئیسه مجمع

انتخاب اعضای شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان ابرکوه

انتخاب بازرس

معرفی نمایندگان مجمع شهرستان ابرکوه درمجمع جمعیت استان یزد

همراه داشتن شناسنامه یا کارت عضویت شناسایی الزامی است .

تذکرمهم :

به استناد تبصره 2ماده 7 اساسنامه جمعیت هلال احمربرای رسمیت یافتن جلسه مجمع شهرستان ،

حضور حداقل دو سوم اعضاء وداوطلبین فعال ضروری است در غیر این صورت جلسه دوم مجمع

رأس  ساعت 9 روز جمعه مورخ 22/2/1391 با حضور هر تعداد از اعضاء و داوطلبین فعال درهمان محل تشکیل ورسمیت خواهد یافت .