شناسه : 809313
آگهي

آگهي


  آرا كسب شده توسط نامزدهاي حوزه مهرير،ابركوه،بافق،خاتم،بهاباد در شهرستان ابركوه 1-آقاي سيد احمد ابراهيم خاني فرزند سيد محمد ،2864 راي 2-آقاي مصيب اكرمي شهرسبي فرزند مهدي،398 راي 3-آقاي حسن حيدري پور فرزند رضا،21 راي 4-آقاي مجيد دهقان چناري فرزند عبدالنبي،30 راي   5-آقاي دخيل عباس زارعزاده مهريزي فرزند حسينعلي،577 راي   6-آقاي محمد رضا صباغيان بافقي فرزند اكبر،24 راي 7-آقاي سيد سعيد صحافي فرزند سيد جليل،1224 راي 8-آقاي احمد علي زاده فلاح فرزند حسينعلي،22 راي 9-آقاي كاظم فرهمند فرزند رضا،15824راي 10-آقاي غلامرضا كارگريان مروستي فرزند موسي1644 راي 11-آقاي غلامرضا محمودي ميمند فرزند حسن،40 راي
آگهي

 

آرا كسب شده توسط نامزدهاي حوزه مهرير،ابركوه،بافق،خاتم،بهاباد در شهرستان ابركوه

1-آقاي سيد احمد ابراهيم خاني فرزند سيد محمد ،2864 راي

2-آقاي مصيب اكرمي شهرسبي فرزند مهدي،398 راي

3-آقاي حسن حيدري پور فرزند رضا،21 راي

4-آقاي مجيد دهقان چناري فرزند عبدالنبي،30 راي

 5-آقاي دخيل عباس زارعزاده مهريزي فرزند حسينعلي،577 راي

 6-آقاي محمد رضا صباغيان بافقي فرزند اكبر،24 راي

7-آقاي سيد سعيد صحافي فرزند سيد جليل،1224 راي

8-آقاي احمد علي زاده فلاح فرزند حسينعلي،22 راي

9-آقاي كاظم فرهمند فرزند رضا،15824راي

10-آقاي غلامرضا كارگريان مروستي فرزند موسي1644 راي

11-آقاي غلامرضا محمودي ميمند فرزند حسن،40 راي