شناسه : 813457
اولين جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي با اولويت عفاف وحجاب

اولين جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي با اولويت عفاف وحجاب


اولين جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي با اولويت عفاف وحجاب درمحل فرمانداري ابركوه برگزار گرديد.دراين جلسه آقاي محمد مهدي عادل فرماندار شهرستان ابركوه ضمن خير
اولين جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي با اولويت عفاف وحجاب

مقدم به حاضرين و گراميداشت سالروز آزادي آزادگان سرافراز جنگ تحميلي خواستار فرهنگ سازي جهت حقوق شهروندي ومسئله حجاب وعفاف شد .وي افزود:مابايد آموزشهاي لازم شهروندي را درسنين پايين شروع كنيم وآموزش پرورش دراين امر نقش بسزايي درنهادينه كردن اين مهم مي تواند داشته باشد آقاي عادل نمونه هايي از حقوق شهروندي كه مورد غفلت قرار گرفته است را برشمرد.