شناسه : 620552
اولين جشن فارغ التحصيلي دانشكده شريف ابركوه

اولين جشن فارغ التحصيلي دانشكده شريف ابركوه


عادل فرماندار ابركوه درتاريخ 7/12/89گفت اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن فارغ التحصيلي دانشكده شريف ابركوه

فني شريف ابركوه با حضور خير اين دانشكده جليل شريفي ومسئولين استاني وشهرستاني درمحل دانشكده شريف ابركوه برگزار گرديد .عادل افزود حدود 55نفر از اين دانشكده فارغ التحصيل ودرحال حاضر بالغ بر 200دانشجو درحال تحصيل مي باشند.وي ادامه داد اين دانشكده داراي 5آزمايشكاه مجهز و8كلاس درس مي باشد.امام جمعه ابركوه نيز دراين مراسم از شخصيت حقيقي كه همان علم ودانش دانشجويان مي باشد نام  برد وتوجه عملي وعلمي وتهذيب وخودسازي را براي دانش آموزان خواستار شد.درپايان شريفي خير دانشكده صحبتهايي نمود وبه تعدادي از دانش آموختگان هدايا ولوح تقدير اعطا شد.