شناسه : 813517
انعکاس و اطلاع رساني خدمات و فعاليت هاي دولت يک وظيفه است

انعکاس و اطلاع رساني خدمات و فعاليت هاي دولت يک وظيفه است


فرماندار ابرکوه گفت: اطلاع رساني در زمينه خدمات و فعاليتهاي دولت نهم و دهم در نقاط مختلف کشور به ويژه در ايام هفته دولت يک وظيفه است.محمد مهدي عادل باتوجه به
انعکاس و اطلاع رساني خدمات و فعاليت هاي دولت يک وظيفه است

فرارسيدن سالگرد شهادت شهيدان رجائي وباهنر ضمن تجليل از دولتمردان شهيد افزود: هفته دولت فرصتي مناسب براي اطلاع رساني فعاليت‌هاي عمراني دستگاههاي اجرايي دولت به مردم است. وي گفت: مسئولان ادرات ونهادها واجرايي شهرستان بايد با اطلاع رساني صحيح دستاوردهاي وخدمات دولت در منطقه را بيان کنند.وي از مديران و روساي ادارات و سازمانها خواست در هفته دولت با مردم ارتباط خوبي برقرار کنند و در يک فضاي صميمي از کارهاي برجسته و مهم دولت و نظام بخصوص طرح هدفمند کردن يارانه که يکي برنامه هاي مهم اقتصادي دولت است به اطلاع مردم رسانده شود. وي با اشاره به اينکه در دولت نهم و دهم خدمات بسيارخوبي در مسير توسعه و پيشرفت شهرستان اجرا شده و يا درحال اجراست گفت: ضرورت دارد اين خدمات ارزشمند در بخشهاي مختلف به مردم بيان  و اطلاع رساني شود