شناسه : 813427
انتقال آب قنات فیروز آباد ابرکوه به مزارع

انتقال آب قنات فیروز آباد ابرکوه به مزارع


مدیر جهادکشاورزی ابرکوه گفت: با توجه به نامناسب بودن مسیر قنات فیروز اباد نفوذ پذیری بیش از حد خاک و جلوگیری از تبخیر آب این قنات بوسیله لوله به مزرعه منتقل میگردد.
انتقال آب قنات فیروز آباد ابرکوه به مزارع

سعید اکبرزاده بابیان اینکه دراجرای این طرح در4کیلومتر مسیرقنات کانالهائی به عمق 8 متر حفر و لوله هائی از جنس پلی اتیلن نصب میگردد گفت: ازاین طریق تمامی 15 لیتر درثانیه اب قنات به 40 هکتار مزرعه انتقال مییابد درصورتیکه تا قبل از این فقط 10 لیتر دراب درثانیه به مزرعه می رسید ومابقی هدرمی رفت.وی هزینه انتقال اب قنات فیروز اباد را 800 میلیون ریال عنوان کرد وافزود 35 کشاورز با اب این قنات به زراعت وباغداری مشغول میباشند.قنات فیروز ابادابرکوه از سرچشمه تامزرعه  12کیلومتر طول دارد