شناسه : 620592
انتخابات نظام پرستاري درابركوه برگزار گرديد

انتخابات نظام پرستاري درابركوه برگزار گرديد


انتخابات سومين دوره نظام پرستاري درشهرستان ابركوه همزمان با سراسر استان
انتخابات نظام پرستاري درابركوه برگزار گرديد

درتاريخ 13/12/89درمحل بيمارستان خاتم النبياء(ص)برگزار گرديدواز مجموع 23كانديد 9نفر انتخاب وبراي مدت 4سال عضو نظام پرستاري استان شدند.درشهر ابركوه 50پرستار درواحدهاي بهداشت ودرماني فعاليت مي نمايند