شناسه : 812797
امسال 9 هزار و 500 تن محصولات جاليزي در شهرستان ابرکوه توليد مي شود

امسال 9 هزار و 500 تن محصولات جاليزي در شهرستان ابرکوه توليد مي شود


مدير جهاد کشاورزي ابرکوه گفت: 9 هزار و 500 تن محصولات جاليزي از 500هکتارسطح زيزکشت در اين شهرستان برداشت مي شود.
امسال 9 هزار و 500 تن محصولات جاليزي در شهرستان ابرکوه توليد مي شود

سعيد اکبرزاده گفت: اهم  محصولات جاليزي اين شهرستان شامل خيارسبز، طالبي، خربزه و هندوانه است.

وي  خدمات ارائه شده به کشاورزان جاليز کار شهرستان را توزيع انواع کودهاي شيميايي، سموم و نظارت کارشناسان اين مديريت از مزارع جاليز جهت مبارزه به موقع با آفات عنوان کرد.

شهرستان ابرکوه بااختصاص 17هزار هکتار سطح زير کاشت محصولات زراعي وباغي يکي قطب توليد کننده بخش کشاورزي ودامي استان است.