شناسه : 812405
امام جمعه ابرکوه:درخشش علمي ايران دست آورد فرهنگ اسلامي است

امام جمعه ابرکوه:درخشش علمي ايران دست آورد فرهنگ اسلامي است


امام جمعه ابرکوه بسياري از درخششهاي علمي ايران در سالهاي اخير را دستاورد فرهنگ ايران اسلامي دانست. وي با برشمردن بسياري از درخششهاي علمي ايران در سالهاي اخير، آن را دستاورد
امام جمعه ابرکوه:درخشش علمي ايران دست آورد فرهنگ اسلامي است

فرهنگ ايران اسلامي دانست که توجه به آن مي تواند به نوبه خود حائز اهميت باشد . امام جمعه ابرکوه ،مشخصه اصلي جوامع مستکبر را فرهنگ زدايي به جاي فرهنگ زائي دانست و به اين نکته اشاره نمود که نقطه ضعف برخي جوامع نا آگاهي و عدم تشخيص حق از باطل ، دوست و دشمن از يکديگر است که اين امر بحمدالله درعرصه ايران محو و نابود شد.