شناسه : 158867170

افزايش نظارت فنی بر ساخت و سازها و پروژه های عمرانی در زمینه ساخت و سازهای دولتی و خصوصی


در راستای افزايش نظارت فنی بر ساخت و سازها و پروژه های عمرانی ، رعایت آئين نامه ها و مقررات های مربوطه در زمینه ساخت و سازهای دولتی و خصوصی در سطح شهرستان و همچنین ارائه نظرات و گزارشات فنی ، مشاوره های اجرایی و اصولی و پیشنهاد پروژه های عمرانی مورد نیاز به نهاد ها، ادارات و....به پیشنهاد فرمانداری جلسه ای با موضوع " برنامه ريزي و تدوين راهبرد کمیته فنی شهرستان" تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ در راستای افزايش نظارت فنی بر ساخت و سازها و پروژه های عمرانی ، رعایت آئين نامه ها  و مقررات های مربوطه در زمینه ساخت و سازهای دولتی و خصوصی در سطح شهرستان و همچنین ارائه نظرات و گزارشات فنی ، مشاوره های اجرایی و اصولی و پیشنهاد پروژه های عمرانی مورد نیاز به نهاد ها، ادارات و....به پیشنهاد فرمانداری جلسه ای با موضوع " برنامه ريزي و تدوين راهبرد کمیته فنی شهرستان" به ریاست عباس مهری معاون عمرانی فرماندار در محل فرمانداری تشكيل شد.

در این جلسه بمنظور بررسی دقیق موارد فوق کمیسیون های تخصصی :

  1. کمیسیون های نظارت بر پروژه های عمرانی (شامل معماری ، عمران، شهرسازی و مصالح)
  2. کمیته بحران، ایمنی و صیانت از کار ، آموزش و مهارت
  3. کمیسیون کشاورزی
  4. کمیته منابع طبیعی و امور اراضی
  5. کمیته حمل و نقل

پیشنهاد گردید و مقرر شد کمیسیون های فوق بصورت 15 روز یکبار نسبت به تشکیل جلسات و بررسی موارد مرتبط اقدام ونهایتا مصوبات را در کمیته ی فنی شهرستان جهت تصویب طرح نمایند.

از موضوعات مورد تاکید در تشکیل این کمیسیون ها، استفاده از ظرفیت نخبگان ، جامعه مهندسین و اساتید مراکز آموزش عالی شهرستان بود.