شناسه : 620562
افتتاح نمايشگاه وعرضه مستقيم كالابمناسبت فرارسيدن سال نو

افتتاح نمايشگاه وعرضه مستقيم كالابمناسبت فرارسيدن سال نو


درتاريخ 8/12/89با حضور فرماندار ابركوه وامام جمعه وجمعي از مسئولين
افتتاح نمايشگاه وعرضه مستقيم كالابمناسبت فرارسيدن سال نو

شهرستان نمايشگاه عرضه مستقيم كالادر60 غرفه افتتاح گرديد . اين نمايشگاه تا تاريخ 16/12/89برقرار واز استانهاي فارس واصفهان وشهر يزد وابركوه مشاركت دارندواقلام مورد استفاده عموم را با 10درصد زير قيمت بازار به متقاضيان عرضه مي نمايند.