شناسه : 808983
آغاز سفر دوم هیئت دولت به استان

آغاز سفر دوم هیئت دولت به استان


آخرین روز بهمن ماه 87 یادگاری بیاد ماندنی برای یزدی ها بود
آغاز سفر دوم هیئت دولت به استان
جمعیت انبوه و باورنکردنی استقبال کنندگان از رییس جمهور محبوب بهحدی بود که زبان تحسین همه موافقان و مخالفان را گشود .
ازدحام جمعيت در محل وسيعي که براي سخنراني رييس جمهوري در نظر گرفته شده بود به حدي بود  که حتي با ايستادن در ارتفاع بلند  انتهاي محدوده حضور جمعيت را مشاهده نمی شد . 
مجري حاضر در محل سخنراني رييس جمهور اعلام کرد که دکتر احمدي نژاد و همراهانش به دليل ازدحام جمعيت در مسيرمتوقف شده اند و با تاخير براي سخنراني در محل حاضر خواهند شد .
در کنار جايگاهي که براي سخنراني رييس جمهوري احداث شده بود علامت بزرگ ويژه عزاداري هاي ايام محرم دريزد موسوم به نخل قرار داشت که نماد دين داري ،‌تقوا ، شهادت طلبي و استقامت مردم خونگرم اين شهر است .
ازدحام مردم در ميدان اميرچخماق مثال دنی بود به طوري که حتي نرده ها و ديوارهاي اطراف اين ميدان بزرگ و قديمي شهر مملو از مشتاقاني بود که به عشق ديدن رييس جمهور و گوش دادن به سخنانش آمده بودند .

مجري حاضردرميدان به طور مکرربراي جمعيت تکرار مي کرد که رييس جمهوري همچنان درميان انبوه جمعيت خيابان هاي شهر متوقف است