شناسه : 814247
اعلام آمادگي جهت برگزاري رژه موتوري نيروي انتظامي

اعلام آمادگي جهت برگزاري رژه موتوري نيروي انتظامي


کارکنان نيروي انتظامي ابرکوه با آماده كردن وسایل نقلیه موتوری خود درمعابر اصلی
اعلام آمادگي جهت برگزاري رژه موتوري نيروي انتظامي

شهرامادگی خود را برای برقراری نظم وامنیت درجامعه ومبارزه قاطعانه با هنجارشکنان وخاطیان اعلام داشتند.