شناسه : 809465
اعلام

اعلام


تجميع آرا ابرکوه(جمع کل آمار مرکزی و بخش بهمن): از مجموع  23707 رأی مأخوذه، کاظم فرهمند 22895 ،حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده 685 و تعداد آراء سفید نیز 127 رأی  را از آن خود کردند.
اعلام

تجميع آرا ابرکوه(جمع کل آمار مرکزی و بخش بهمن):

از مجموع 23707رأی مأخوذه، کاظم فرهمند 22895،حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده 685 و تعداد آراء سفید نیز 127رأی را از آن خود کردند.