شناسه : 812375
اعطاي لوح تقدير به فرماندار شهرستان ابركوه

اعطاي لوح تقدير به فرماندار شهرستان ابركوه


آقاي اعيان مدير عامل صندوق مهر امام رضا (عليه السلام)استان يزد طي جلسه اي مشترك با فرماندار ابركوه آقاي محمد مهدي عادل كه رئيس هيت
اعطاي لوح تقدير به فرماندار شهرستان ابركوه
مديره اين صندوق درشهرستان نيز مي باشد ،ازهمكاري مجدانه ايشان با صندوق مهر امام رضا  (عليه السلام) شهرستان ابركوه  تشكر وقدرداني نمود وبه همين مناسبت  لوح تقديري به ايشان اعطاء نمود