شناسه : 813347
اطلاعيه

اطلاعيه


به اطلاع اهالي محترم استان مي رساند
اطلاعيه

به اطلاع اهالي محترم استان مي رساند:آن دسته از سرپرستان خانوار كه قبلافرم اقتصادي خانوار را تحويل داده ولي  سرپرست خانوار درهنگام ورود شماره حساب به سايت داراي مشكل اطلاعات هويتي بوده ،مي توانند از طريق سايت زير اطلاعات هويتي خودرا اصلاح نمايند.

www.ncr.ir