شناسه : 812556
اطلاعيه

اطلاعيه


فرازي از وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام خميني (ة) اينجانب نصيحت متواضعانة برادرانه مي‌کنم که آقايان محترم تحت تأثير اينگونه شايعه‌سازيها قرار نگيرند و براي خدا و حفظ اسلام اين جمهوري را تقويت نمايند. و بايد بدانند که اگر اين جمهوري اسلامي شکست بخورد به جاي آن يک رژيم اسلامي دلخواه بقية الله ـ روحي فداه‌ ـ يا مطيع امر شما آقايان تحقق نخواهد پيدا کرد، بلکه يک رژيم دلخواه يکي از دو قطب قدرت به حکومت مي‌رسد و محرومان جهان، که به اسلام و حکومت اسلامي رو]ي [ آورده و دل باخته‌اند، مأيوس مي‌شوند و اسلام براي هميشه منزوي خواهد شد؛ و شماها روزي از کردار خود پشيمان مي‌شويد که کار گذشته و ديگر پشيماني سودي ندارد .
اطلاعيه
فرازي از وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام خميني (ة)

اينجانب نصيحت متواضعانة برادرانه مي‌کنم که آقايان محترم تحت تأثير اينگونه شايعه‌سازيها قرار نگيرند و براي خدا و حفظ اسلام اين جمهوري را تقويت نمايند. و بايد بدانند که اگر اين جمهوري اسلامي شکست بخورد به جاي آن يک رژيم اسلامي دلخواه بقية الله ـ روحي فداه‌ ـ يا مطيع امر شما آقايان تحقق نخواهد پيدا کرد، بلکه يک رژيم دلخواه يکي از دو قطب قدرت به حکومت مي‌رسد و محرومان جهان، که به اسلام و حکومت اسلامي رو]ي[ آورده و دل باخته‌اند، مأيوس مي‌شوند و اسلام براي هميشه منزوي خواهد شد؛ و شماها روزي از کردار خود پشيمان مي‌شويد که کار گذشته و ديگر پشيماني سودي ندارد.