شناسه : 809557
اطلاعيه

اطلاعيه


  با توجه به مصوبه مجلس شواري اسلامي به منظور: *تسريع در رشد و توسعه شهرستان ها *هدايت منابع مردمي به بخشهاي عمراني توليدي،كشاورزي و ... *بسترسازي براي ورود بخش هاي   تعاوني و خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي *انجام طرح هاي كه به دليل افزونه زا بودن آن ،امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد شركت توسعه و عمران شهرستاني تشكيل ميگردد.   كليه شهروندان شهرستان مي توانند سهام دار اين شركت باشند محل تهيه و توزيع فرم عضويت: 1-اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي(واقع در بلوار كشاورز ،روبروي پارك شقايق) 2-كليه بخشداريها ، دهياريها و شوراي اسلامي شهر و روستاهاي شهرستان ابركوه 3-كانون بسيج مهندسين(واقع در بلوار امام خميني (ره) جنب اداره راهنمايي و رانندگي)
اطلاعيه

 

با توجه به مصوبه مجلس شواري اسلامي به منظور:

*تسريع در رشد و توسعه شهرستان ها

*هدايت منابع مردمي به بخشهاي عمراني توليدي،كشاورزي و ...

*بسترسازي براي ورود بخش هاي  تعاوني و خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي

*انجام طرح هاي كه به دليل افزونه زا بودن آن ،امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد

شركت توسعه و عمران شهرستاني تشكيل ميگردد.

 كليه شهروندان شهرستان مي توانند سهام دار اين شركت باشند

محل تهيه و توزيع فرم عضويت:

1-اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي(واقع در بلوار كشاورز ،روبروي پارك شقايق)

2-كليه بخشداريها ، دهياريها و شوراي اسلامي شهر و روستاهاي شهرستان ابركوه

3-كانون بسيج مهندسين(واقع در بلوار امام خميني (ره) جنب اداره راهنمايي و رانندگي)