شناسه : 809485
اطلاعيه

اطلاعيه


"پايان مهلت استفاده از كارتهاي بنزين موقت و 1000 ريالي" بدينوسيله به اطلاع كليه دارندگان كارت هوشمند سوخت موقت مي رساند كه سوختگيري  با اين كارتها صرفا تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري امكان پذير است. بديهي است از تاريخ 1/3/91 هيچگونه تعهدي در خصوص تحويل سوخت به اين نوع كارتها وجود ندارد. ضمنا شماره تلفن 09627 مركز پاسخگويي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران آماده پاسخگويي مي باشد.  
اطلاعيه

"پايان مهلت استفاده از كارتهاي بنزين موقت و 1000 ريالي"

بدينوسيله به اطلاع كليه دارندگان كارت هوشمند سوخت موقت مي رساند كه سوختگيري  با اين كارتها صرفا تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري امكان پذير است.

بديهي است از تاريخ 1/3/91 هيچگونه تعهدي در خصوص تحويل سوخت به اين نوع كارتها وجود ندارد.

ضمنا شماره تلفن 09627 مركز پاسخگويي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران آماده پاسخگويي مي باشد.