شناسه : 809153
اطلاعیه

اطلاعیه


هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 2 تا 22 آبان ماه 1390   با ماموران سرشماری عمومی نفوس و مسکن همکاری کنیم
اطلاعیه

هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن

2 تا 22 آبان ماه 1390

 

با ماموران سرشماری عمومی نفوس و مسکن همکاری کنیم