شناسه : 810764
اطفاء حریق

اطفاء حریق


درتاریخ 4/5/1388مانور اطفاءحریق توسط نیروی انتظامی شهرستان ابرکوه وبا همکاری فرمانداری ،شبکه بهداشت ،شهرداری واداره گاز شهرستان برگزار گردید .این مانور درابرکوه ودرمنزل مسکونی وبا موفقیت انجام گرفت
اطفاء حریق
درتاریخ 4/5/1388مانور اطفاءحریق توسط نیروی انتظامی شهرستان ابرکوه وبا همکاری فرمانداری ،شبکه بهداشت ،شهرداری واداره گاز شهرستان برگزار گردید .این مانور درابرکوه ودرمنزل مسکونی وبا موفقیت  انجام گرفت