شناسه : 620717
اصلاح وبازسازی شبکه آب روستاهای شهرستان ابرکوه

اصلاح وبازسازی شبکه آب روستاهای شهرستان ابرکوه


از محل اعتبارات خشکسالی پروژه اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی روستاهای ابرکوه آغاز گردید.
اصلاح وبازسازی شبکه آب روستاهای شهرستان ابرکوه

دفتر عمرانی فرمانداری ابرکوه اعلام کرد: پروژه اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب روستاهای شهرستان ابرکوه آغاز گردید. این پروژه از محل اعتبارات خشکسالی و سایر منابع انجام می گردد. شایان ذکر است که سالانه 30درصد آب شرب مردم روستاها به علت فرسودگی شبکه آبرسانی هدر می رود و انجام چنین پروژه هایی نقش موثری در تامین آب مردم روستاهای شهرستان دارد.