شناسه : 815057
آشنايي كودكان با قوانين راهنمايي ورانندگي

آشنايي كودكان با قوانين راهنمايي ورانندگي


یکصد نفر از کودکان پایه امادگی دبستان دخترانه بعثت ابرکوه
آشنايي كودكان با قوانين راهنمايي ورانندگي

با شرکت درکارکاه اموزشی یکروزه با قوانین ومقررات راهنمائی ورانندگی بویژه روشهای صحیح عبور از چهارراهها ومعابر اشنا شدند.