شناسه : 611334
مدیر امور برق شهرستان ابركوه:

اداره برق ابركوه 8میلیارد ریال از مشتركین خود طلب دارد


مدیر امور برق شهرستان ابركوه گفت: بدهی مشتركین این شهرستان به اداره برق هم اكنون8 میلیارد ریال است كه درصورت پرداخت این مبلغ ، این اداره به اجرا طرحها وتوسعه شبكه های برق شتاب بیشتری خواهد داد.
مدیر امور برق شهرستان ابركوه:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ابوالفضل اكرمی در اين باره  اظهار داشت: بیشترین بدهی مشتركین برق واحدهای خانگی وتجاری می باشند كه در پرداخت هزینه های برق مصرفی كوتاهی كرده اند .

وی افزود: باتوجه به اینكه از 20 سال گذشته تاكنون روستای بدون برق دراین شهرستان وجود نداشته است تصریح كرد: مشتركان باپرداخت به موقع بدهی خود می توانند این اداره را در راستای توسعه شبكه ها ی برق رسانی یاری دهند.

وی بابیان اینكه 885حلقه چاه كشاورزی ابركوه به سیستم برق تجهیز است افزود: خوشبختانه خوش حساب ترین مشتركین برق، صاحبان چهاههای كشاورزی این شهرستان می باشند كه به موقع بدهی برق مصرفی خود را پرداخت می كنند.

اكرمی افزود: اداره برق ابركوه هم اكنون دارای 21 هزار مشترك برق خانگی و صنعتی است.