شناسه : 145788927

اختصاص اعتبار سهم شهرستان جهت خريد دستگاه سي تي اسكن


با حضور فرماندار ابركوه جلسه پيگيري خريد دستگاه سي تي اسكن بيمارستان ابركوه برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ، با حضور محمد كاظمي نسب فرماندار ابركوه جلسه پيگيري خريد دستگاه سي تي اسكن بيمارستان ابركوه در محل فرمانداري تشكيل شد .

فرماندار ابركوه در اين جلسه اظهار اميدواري كرد كه تا پايان سال جاري دستگاه سي تي اسكن بيمارستان خريداري و راه اندازي شود .

در اين جلسه مبلغ 5 ميليارد ريال از اعتبارات شهرستان بدين منظور اختصاص مي يابد .