شناسه : 813467
احداث حايل جهت رفاه مسافرين درماه مبارك رمضان درشهرستان ابركوه

احداث حايل جهت رفاه مسافرين درماه مبارك رمضان درشهرستان ابركوه


به ابتكار فرمانداري وهمكاري شهرداري ابركوه درمكانهايي كه مسافرين عبوري اسكان مي نمايند حايلي جهت رفاه اين مسافرين ايجاد گرديد.آقاي عادل دراين خصوص افزود با عنايت به اينكه درماه مبارك
احداث حايل جهت رفاه مسافرين درماه مبارك رمضان درشهرستان ابركوه

رمضان قرارداريم واين شهرستان مسير عبور مسافران زيادي مي باشد واكثرا جهت استراحت واطعام درپارك ويا ميادين اين شهر اسكان پيدا مي كنند اين حايل ايجاد تا مسافرين با آرامش  خاطر ورعايت شئونات ماه مبارك رمضان استراحت نمايند.