شناسه : 811701
اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان ابرکوه

اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان ابرکوه


عملیات احداث شبکه آبرسانی ازاعتبارات سفر مقام معظم رهبری وسفر دوم ریاست محترم جمهوری اسلامی به طول 90کیلومتر از مزرعه عرب واقع درشمال فارس با اعتباری بالغ بر 60میلیارد ریال و دردست اجرا می باشد.
اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان ابرکوه
 

این شبکه آبرسانی هر ثانیه 70لیتر آبدهی داردوفاز اول آن درحال اجرا می باشد
آب شرب  روستای بخش مرکزی ابرکوه که جمعیتی بالغ بر 10850نفر داراست را تامین واها لی این روستاها از  آشامیدنی  سالم وبهداشتی بهره مند خواهند شد.