شناسه : 146132183

اجرای عملیات بیولوژیک بذرپاشی آنغوزه شیرین در حوزه آبخیز علی آباد بخش بهمن


با حضور بخشدار بهمن عملیات بیولوژیک بذرپاشی آنغوزه شیرین در حوزه آبخیز علی آباد بخش بهمن اجرا گردید .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، صبح روز یک شنبه مورخ 11/9/97  باحضوربخشداربخش بهمن، رئیس وکارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان وکارشناس مرتع استان ،عملیات بیولوژیک (بذرپاشی 50 هکتار و حفاظت و قرق 50 هکتار) در منطقه علی آباد این شهرستان اجراگردید.

مهندس سعیدی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان درحاشیه اجرای این عملیات گفت : اعتبارموردنیازبرای اجرای این عملیات ازمحل صندوق توسعه ملی تخصیص یافته است وبا توجه به اینکه محل اجرای این عملیات یکی از رویشگاههای گیاه آنغوزه می باشد جهت تقویت پوشش گیاهی منطقه  عملیات بیولوژیکی بذرپاشی بابذرآنغوزه شیرین انجام گرفته است.