شناسه : 810092
ابقاء هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مهردشت برای مدت یک سال در سمت های خود

ابقاء هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مهردشت برای مدت یک سال در سمت های خود


هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مهردشت برای مدت یک سال در سمت های خود ابقا گردیدند
ابقاء هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مهردشت برای مدت یک سال در سمت های خود
در جلسه ای که با حضور نماینده فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهر مهردشت در فرمانداری ابرکوه تشکیل گردید با رای مخفی اعضا اقای محمد علی احمدی به عنوان رئیس این شورا درسمت خود ابقا گردید و اقای محمد علی کارگران نیز به عنوان نایب رئیس ابقا شد.