شناسه : 814127
ابركوه اولين شهرستاني كه دراستان بيسوادي درآن محوگرديد

ابركوه اولين شهرستاني كه دراستان بيسوادي درآن محوگرديد


طي جلسه اي جزئيات مربوط به برگزاري مراسم جشن شكرانه محو بي سوادي درشهرستان
ابركوه اولين شهرستاني كه دراستان بيسوادي درآن محوگرديد

ابركوه بررسي گرديد.جناب آقاي عادل فرماندار شهرستان ابركوه براجراي مناسب برنامه ها با توجه به اينكه شهرستان ابركوه اولين شهرستان درسطح استان  مي باشد كه جشن محو
بي سوادي را برگزار مي كند تاكيد نمود.شايان ذكر است اين مراسم ضمن هماهنگي هاي بعمل آمده با مسئولين محترم كشوري واستاني روز چهار شنبه 14/7/89برگزار مي گردد.