شناسه : 813122
ااختصاص 85 ميليارد ريال اعتبارعمراني درسال 89 به شهرستان ابرکوه

ااختصاص 85 ميليارد ريال اعتبارعمراني درسال 89 به شهرستان ابرکوه


فرماندار شهرستان ابرکوه گفت: امسال 85ميليارد ريال اعتبار عمراني از محل اعتبارات تملك وداراييهاي استاني به شهرستان ابرکوه اختصاص يافته است . محمد مهدي عادل درسومين
ااختصاص 85 ميليارد ريال اعتبارعمراني درسال 89 به شهرستان ابرکوه

جلسه کميته برنامه ريزي وتوسعه شهرستان درسال جاري که باحضور جمعي از مسئولان ادارات ونهادها وکارشناسان معاونت برنامه ريزي استانداري برگزار شد افزود: اعتبارات طرحهاي عمراني امسال اين شهرستان از محل اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي 2درصد نفت جهت مناطق محروم واجراي تاسيسات زير بنايي شهركهاونواحي صنعتي در مقايسه با سال گذشته 25درصد افزايش يافته است. فرماندار ابركوه گفت :اين ميزان اعتباربراي اجراي 172طرح عمراني  در13فصل و اجراي پروژه هاي  عمراني  بين ادارات ونهادهاي اين شهرستان توزيع گرديد .وي اين طرحها را در زمينه آموزش، راه ، مسکن و عمران شهري وروستايي ، فرهنگي ، اصلاح شبک تامين آب  ، بهداشت و درمان، ميراث فرهنگي ، ايجاد مجتمع هاي گل خانه اي ، کشاورزي ، انتقال آب ، احداث ساختمان پيرا پزشکي ، اجرا وتکميل مجتمع تبليغات اسلامي ومجتمع ادارات ، اردوگاه فرهنگي ولايت ، پايگاههاي مقاومت  اعلام کرد. وي از ايجاد معاونت هاي عمراني براي فرمانداران از سوي رياست محترم جمهوري خبرداد و تصريح کرد: ايجاد معاونت فرمانداري نقش خوبي درعمران وتوسعه شهرستانها دارد.