بند خاكي رودخانه شور ابركوه

شناسه : 619479

عكس:روابط عمومي فرمانداري ابركوه